You are here:

หลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

มมส จัดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระดับต้น รุ่นที่ 2 ประมวลภาพกิจกรรม (วันที่ 4 ตุลาคม 2556) (facebook.com)

          เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2556 กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ จัดโครงการอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระดับต้น รุ่นที่ 2 โดยมี นางณัฐยา จอมพุทรา ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ กล่าวเปิดการอบรม

ดูภาพกิจกรรมได้ที่  :  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.584198148310557.1073741834.216690278394681&type=1